Artimiausiu metu EDRANA BALTIC specialistai gilins IT žinias ir įgūdžius

2014-09-17 Naujienos

IĮ „Edrana Baltic“, kaip partneris, dalyvauja asociacijos INFOBALT projekto „Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus vidutinio dydžio įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ vykdyme, įgyvendinant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01 priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Šiandien sudaryta mokymo paslaugoms įsigyti sutartis tarp įmonės ir UAB „Data Miner“, kuri suvienijusi pajėgas kartu su UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ ir UAB „Protraining Academy“ numato bendradarbiauti teikiant IĮ „Edrana Baltic“ darbuotojams kompetencijos ugdymo paslaugas. Jungtinės sutarties pagrindu numatyta per 12 mėn. mokymų veiklų vykdymo laikotarpį įvykdyti 14 specializuotus mokymus, apmokyti 27 tikslinės grupės dalyvių (darbuotojų).

Projekto dėka numatyta stiprinti įmonės darbuotojų specialiuosius IT ir vadybos gebėjimus, įgūdžius ir kompetencijas.